Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan tussen directie enerzijds en de ouders en leerkrachten anderzijds. De MR heeft op diverse terreinen advies of instemming bevoegdheden met betrekking tot het beleid en (voorgenomen) beleidswijzigingen van de school.

De ouder- en personeelsgeleding in de MR hebben een gemeenschappelijk doel: het optimaal functioneren van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de een instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Als een besluit meer betrekking heeft op het personeel, geldt over het algemeen dat de personeelsgeleding van de MR meer rechten heeft dan de oudergeleding. Andersom geldt dat de oudergeleding over het algemeen meer rechten heeft bij besluiten die vooral betrekking hebben op de leerlingen.

De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, veranderingen van onderwijskundige doelstellingen van de school, de ouderbijdrage, schoolgids, formatie, vakantierooster en het financiële jaaroverzicht (begroting en realisatie). Kortom op veel terreinen heeft de MR een taak als overlegorgaan tussen ouders en leerkrachten enerzijds en directie anderzijds. De bevoegdheden worden wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De boven schoolse zaken worden geregeld wat betreft advies en instemmingsrecht in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting Primenius.

 

Namens de ouders:                      

  • Mevr. M. Tiben
  • Er staat op dit moment nog een vacature open, ter vervanging van Digna de Jonge.

 

Namens de leerkrachten:              

  • Mevr. N. Scheve
  • Mevr. I. Kiers