Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Ouderbijdrage wordt als volgt berekend:
Komt uw kind in de periode augustus t/m december op school: € 50,-
Komt uw kind in de periode januari t/m mei op school: € 25,-
Indien uw kind na het schoolreisje op school komt dan hoeft u voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer te betalen.

Het geld dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL07BUNQ2043528815  t.n.v. Stichting Oudervereniging De Hoeksteen o.v.v. de naam van het kind.
Het mag in twee gedeeltes betaald worden, eerste gedeelte vóór 30 november, tweede gedeelte vóór 28 februari.

Spaarregeling
U kunt ook gebruik maken van de spaarregeling. Dat houdt in dat u iedere maand contant per kind 5,- betaald aan de directie in een envelopje voorzien van de naam van uw kind(eren). Zij draagt er zorg voor dat het geld bij de penningmeester komt.
Mocht u tegen betalingsproblemen oplopen, dan vragen wij u dit met de directie vroegtijdig te bespreken.

Aanpassing en vaststelling van de bijdrage geschiedt jaarlijks op de, door de Oudervereniging uitgeschreven, algemene ouderavond.
Voor vragen kunt U terecht bij de penningmeester van de Oudervereniging.

Participatiefonds / Stichting Leergeld

‘Alle kinderen mogen meedoen’
Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of culturele activiteiten te betalen. Er zijn een paar mogelijkheden waar ouders aan kunnen kloppen voor hulp: De Participatiewebshop en Stichting Leergeld. In eerste instantie moet u een beroep doen op de Participatiewebshop. Van Stichting Leergeld kunt u gebruik maken voor zaken waar u bij de Participatiewebshop niet terecht kunt.

De Participatiewebshop is van de gemeente Emmen
Ouders kunnen daar aanvragen wanneer hun inkomen gedurende 1 jaar niet meer dan 110% van de bijstandsnorm is. In de webshop staan veel scholen en verenigingen waarvan de ouders gebruik kunnen maken.
Kijk voor diensten van het participatiefonds van de gemeente Emmen op:
https://participatiewebshop.emmen.nl/home.html

Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die geld werft bij serviceclubs, bedrijven en particulieren.
Dit geld gaat 100% naar kinderen uit minima gezinnen. De gemeente betaalt de overhead kosten.
Bij Leergeld kunnen ouders aanvragen doen die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Ook gezinnen die nog geen jaar op bijstandsniveau zitten kunnen bij ons aanvragen.
Stichting Leergeld kent wel criteria en vergoed bv. geen ouderbijdrage.

Doel van de stichting
Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen.
De formele doelstelling van Stichting Leergeld Emmen, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten is:

a. Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en / in het sociaal-maatschappelijk leven op en rond de school.

b. Het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en schadelijk is.

Voor wie?
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen.

Werkwijze
Stichting Leergeld werkt met goed opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers komen bij u thuis op bezoek. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen. Er wordt eerst gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van eventuele bestaande voorzieningen. Wanneer dit niet het geval is, zorgen de vrijwilligers ervoor dat uw wensen goed en helder worden vastgelegd en worden doorgegeven aan de beoordelingscommissie.

Wat te verwachten?
Stichting Leergeld Emmen verwijst in eerste instantie door naar bestaande wettelijke en overige voorzieningen (Participatiewebshop) en pas wanneer men daarvan gebruik heeft gemaakt kan men een aanvraag doen bij Leergeld.
Een aanvraag voor bezoek kan op korte termijn worden geregeld. Na bezoek en verslaglegging daarover krijgt u binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe uw kind op korte termijn geholpen kan worden.
Leergeld richt zich volledig op het ‘mee kunnen doen’ van de kinderen die anders langs de kant zouden blijven staan en kenmerkt zich door snelle hulp zonder ingewikkelde regelgeving.
Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.

Hoe aan te vragen?
Een aanvraag doen kan schriftelijk of via het invulformulier op de website http://www.leergeld.nl/emmen/

Schriftelijk:
Stichting Leergeld Emmen e.o. heeft in het Gemeentehuis en Openbare Bibliotheek in Emmen folders liggen. In deze folder zit een antwoordkaart die kan worden opgestuurd naar:
Stichting Leergeld Emmen e.o. Postbus 97 7800 AB Emmen
Of stuur een e-mail naar info@leergeldemmen.nl